Ελεγκτικές υπηρεσίες

Ετοιμασία, έλεγχος και υποβολή  οικονομικών καταστάσεων και συναφών φορολογικών προσδιορισμών για νομικά και φυσικά πρόσωπα.

Η ποιότητα των διαδικασιών του ελέγχου που εφαρμόζουμε πρωταρχικό στόχο έχει την ασφαλή και πλήρη διαμόρφωση της επαγγελματικής ελεγκτικής γνώμης και την συμμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων τόσο προς τα Διεθνή Ελεγκτικά και Λογιστικά Πρότυπα, όσο και προς τις σχετικές πρόνοιες της  Κυπριακής Νομοθεσίας.

Παράλληλα  και πολύ σημαντικά, η ελεγκτική διαδικασία μας επιτρέπει  την παροχή επιπρόσθετων γνωμοδοτικών και άλλων υπηρεσιών που αναβαθμίζουν τους επιχειρησιακούς σας στόχους. Η πολύχρονη εμπειρία στον τομέα της ελεγκτικής υπηρεσίας μας προσφέρει πολύτιμες  εμπειρικές και ακαδημαϊκές γνώσεις, σχεδόν σε όλους τους  επιχειρηματικούς τομείς και  δραστηριότητες. Εφαρμόζουμε τις συγκεκριμένες γνώσεις και εμπειρίες για την αξιολόγηση των στρατηγικών επιχειρησιακών σας στόχων, την διάγνωση των επιχειρηματικών σας κινδύνων και την αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζει η επιχείρησης σας.